ยินดีต้อนรับ ท่านผู้อำนวยการวิทยา สมาฤกษ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง (เขิน)
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับ CEO น้ำเกลี้ยง
ภาพกิจกรรม
คลิปวีดีโอ
กิจกรรมสุนทรภู่ ปี 2557
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
งานบุคลากร
ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของบุคลากรโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) "น้องภูมิ" ลูกคุณครูเพลินพ
งานวิชาการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ขั้นพื้นฐานระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ร.ร.บ้านน้ำเกลี้
เข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ 26 มกราคม 2562
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาสังเกตการสอน 2สัปดาห์
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT) ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
งานบริหารงานทั่วไป โครงการโรงเรียนอุ่นใจ
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธีรพล เพ็ชรเมืองจันทร์
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กหญิงนัยนา พงษ์ธัญการ
มอบเงินชดเชยคุณครูเกศินี พื้นผา
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายวันชัย สุขชูศรี
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายพีรพัฒน์ ทิพย์รักษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ"โครงการกล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่13 ธนาค
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๑กิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที63
การแข่งขันวาดภาพกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ ๑๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.ขอนแก่น เข้ารอบชิงชนะเลิศระด
ชนะเลิศกิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที65
รางวัลเหรียญทองประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 64
ร่วมการแข่งขันวาดภาพนิทรรศการทางศิลปะสหวิทยบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "มาฆบูชา"
การอบรมธรรมสัญจร
"พระธรรมทูต" ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๘
ผลรประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 2557
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ร่วมรณรงค์สร้างสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลเขิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
การแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup 2016
โอวัลตินเพื่อน้องๆ
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน กีฬาสี ปี 2557
PEER CENTER CEO NAMKLIANG
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
พืชผักสวนครัว
การทำการบ้าน
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
การออมเงิน
การเลี้ยงปลาดุก
โครงงานจิตอาสาผ้ากันเปื้อนเพื่อน้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมทดสอบการเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คำถามของเด็กชายคนหนึ่ง "ครูไม่อยู่แล้วใครจะสั่งสอนผม"
พระธรรมทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมทดสอบลูกเสือสามัญ/เนตรนารี และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 11 กุมภาพันธ์ 57
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน "วันศุกร์"
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน "วันจันทร์"
เครื่องแบบนักเรียน "วันพฤหัสบดี"
โครงการให้ความรู้ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน
18 มิถุนายน 2557
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ CEO น้ำเกลี้ยง
พิมพ์ใบประกาศนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
กิจกรรมตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง ปีการศึกษา 2557
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
"ห้องสมุดมีชีวิต" โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีรับมอบ
กิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง
โครงการ “พัฒนาเด็กวัยใส ใส่ใจการอ่าน”
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
งานบริหารงานทั่วไป
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๐
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
พรมเช็ดเท้า
กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
ถวายภัตตาหารเพลที่วัดบ้านเขิน
งานอนามัยโรงเรียน
การฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
การออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คำสั่งโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
    กุมภาพันธ์ 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
Google