คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม..โคตรเจริญ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุดดี..เฉลิมวงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานฯ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองดี..พรมตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำหล้า..บุญไฮ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมคิด...ใบคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิภัทร์...ว่องไว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายคำ..วงศ์สิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองคำ..บุญเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางราตรี..ทิพย์รักษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูน...วงศ์แสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงใจ..กฤษฎาชาตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุนทรธรรมโมวาท
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ทัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา..สุทธิวารี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน..ไชยานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ