กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสายทอง..ไชยานุกูล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรานัน..สุขศรี
ครู คศ.3

นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3