กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวฐิติมา ทบด้าน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
เบอร์โทร : 0621404255
อีเมล์ : thop.thitima1970@gmail.com