กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอุทิศ..จันทะรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายชัชวาล..คำเพราะ
ครู คศ.3