นักการภารโรง

นายแก้ว บรรชิต
พนักงานช่างไม้ 4

นายบุญสนอง แถวพันธ์
นักการภารโรง