กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิตยา ชนะกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1