สายพิเศษ

นายศักดา สุทธิวารี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายพิเศษ

นางอาพรไพ ทองสุ
ครู คศ.3

นายวิชาญศักดิ์..กิ่งสกุล
ครู คศ.3

นายอุทิศ..จันทะรัตน์
ครู คศ.3

นางสายทอง ไชยานุกูล
ครู คศ.3

นายนิพล ทวีวัยชัยพล
ครู คศ.3

นางสาวศิริวิภากร รัฐนพลสิริ
ครู คศ.3