สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสำเริง วิวาสุขุ
ครู คศ.3

นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์ พื้นผา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3