สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายสำเริง วิวาสุขุ
ครู คศ.3

นางจิรานัน สุขศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์
ครูอัตรจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1