สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายกฤษณะ ศรีมาลา
ครูชำนาญการ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

สิบเอกหญิงวัจนาภรณ์ พื้นผา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายมนต์ทิวา สงคราม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2