สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอัมพร อุ้มบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3