สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายเฉลิมวิทย์ แสงสันต์
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอารีวรรณ วงศ์คำจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจิดาภา ชมไพศาล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1