สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนวรัตน์ เข็มทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางวนิดา จันทร์มาลี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายกฤษณะ ศรีมาลา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2