สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางนวรัตน์ เข็มทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางวนิดา จันทร์มาลี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายพชรพงศ์ เมืองจันทร์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2