สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางทิวาวรรณ ทวีวัยชัยพล
ครู คศ.3

นายภูธร คำพันธ์
ครู คศ.1