สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางทิวาวรรณ ทวีวัยชัยพล
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นายภูธร คำพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายชวลิต คำพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2