สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวัชรีรัตน์ สุทธิวารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศุภนุช ทองสุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางเพลินพิศ โคตรเจิญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2