สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางวัชรีรัตน์ สุทธิวารี
ครู คศ.3

นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางเพลินพิศ โคตรเจิญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2