สายชั้นอนุบาลปีที่ 3

นางวีณาพรรณ..อัฐชัยวรกุล
พนักงานราชการ
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นายเอกนรินทร์ แก้วหล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 083-7348992

นางสาววารุณี ทวีวัยชัยพล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2