สายชั้นอนุบาลปีที่ 2

นางเกศินี พื้นผา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางปริญญา ศรีนาคา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางวิจารุณี ขันทองคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3