สายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางเกศินี..พื้นผา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นอนุบาลปีที่ 1

นางสาวปริญญา..บุญเกื้อ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกัญจน์ชญา ศรีเสริมธนากูล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3