กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวัชรีรัตน์...สุทธิวารี
ครู คศ.3

นายวิชาญศักดิ์...กิ่งสกุล
ครู คศ.3

นางอารีวรรณ วงศ์คำจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2