กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศักดา..สุทธิวารี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัชรีรัตน์...สุทธิวารี
ครู คศ.3

นายวิชาญศักดิ์...กิ่งสกุล
ครู คศ.3

นางสาวอารีวรรณ ทองสุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3