กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิพล..ทวีวัยชัยพล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางทิวาวรรณ..ทวีวัยชัยพล
ครู คศ.3

นางณัฐธยาน์ จันทะรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3