กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอัมพร อุ้มบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจิรานัน สุขศรี
ครู คศ.3