กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมพร อุ้มบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวพินจณัฐ์ บุญศักดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวพรรณงาม ชายหิน
ครู คศ.1