กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัมพร อุ้มบุญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิรานัน สุขศรี
ครู คศ.3