งานบริหารงานทั่วไป โครงการโรงเรียนอุ่นใจ
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (อ่าน 3763) 06 ก.พ. 60
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธีรพล เพ็ชรเมืองจันทร์ (อ่าน 3826) 21 ธ.ค. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กหญิงนัยนา พงษ์ธัญการ (อ่าน 3779) 16 ธ.ค. 59
มอบเงินชดเชยคุณครูเกศินี พื้นผา (อ่าน 3797) 17 พ.ย. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายวันชัย สุขชูศรี (อ่าน 3865) 03 ต.ค. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายพีรพัฒน์ ทิพย์รักษา (อ่าน 3792) 27 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายเกียรติขจร ทองสุ (อ่าน 3428) 23 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยเนื่องจากโดนสุนัขกัด (อ่าน 3506) 08 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยกรณีตกต้นไม้แขนหัก (อ่าน 3508) 05 ก.ย. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายชวัลวิทย์ บุญทะจิตร (อ่าน 3441) 02 ก.ย. 59
มอบเงินค่าปลงศพคุณครูลือชัย เนื่องทะบาล (อ่าน 3414) 19 ส.ค. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายวันเฉลิม ว่องไว (อ่าน 3470) 05 ส.ค. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายวีรเชษฐ์ เกตุแก้ว (อ่าน 3457) 01 ส.ค. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายศิวานน ว่องไว (อ่าน 3439) 12 ก.ค. 59
มอบเงินค่ารักษาสำหรับคุณครูอัมพร อุ้มบุญ (อ่าน 3484) 06 ก.ค. 59
มอบเงินชดเชยเด็กชายชัยวัฒน์ แก้วเขียวงาม (อ่าน 3440) 14 มิ.ย. 59
มอบเงินชดเชยเด็กหญิงเมธาวี เกตุแก้ว (อ่าน 3568) 07 มิ.ย. 59
มอบเงินชดเชยเด็กหญิงอรณี วงษ์แสง (อ่าน 3476) 27 พ.ค. 59
มอบเงินชดเชยเด็กชายสุทธวีร์ รักวีรธรรม (อ่าน 3539) 27 พ.ค. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธีรพล เพ็ชรเมืองจันทร์ (อ่าน 3486) 25 พ.ค. 59
มอบเงินชดเชยเด็กชายศุภโชค ศิริญาณ (อ่าน 3498) 13 พ.ค. 59
มอบเงินชดเชยเด็กหญิงธิญาภา จันโท (อ่าน 3526) 23 ก.พ. 59
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายอรุณ พลขันธ์ (อ่าน 3496) 03 ก.พ. 59
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๙ (อ่าน 3549) 07 ม.ค. 59
มอบเงินชดเชยเด็กหญิงณัชชา อินทร์สุข (อ่าน 3514) 23 ธ.ค. 58
มอบเงินชดเชยเด็กชายธีรภัทร แก้วรักษา (อ่าน 3522) 19 พ.ย. 58
มอบเงินชดเชยเด็กชายเจษฎา บินจรัญ (อ่าน 3551) 16 พ.ย. 58
มอบเงินชดเชยเด็กชายวาทิต คณะวงค์ (อ่าน 3473) 12 พ.ย. 58
รับมอบกรมธรรม์จากตัวแทนสำนักงานคุณเข็มพร (อ่าน 3553) 07 ต.ค. 58
มอบเงินชดเชยคุณครูสำเริง วิวาสุขุ (อ่าน 3675) 24 ก.ย. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธีรพล เพ็ชรเมืองจันทร์ (อ่าน 3514) 14 ก.ย. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธีรภัทร รักวีรธรรม (อ่าน 3520) 05 ก.ย. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายดนุสรณ์ ทันที (อ่าน 3597) 27 ส.ค. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายวรัญญู มุ่งหมาย (อ่าน 3571) 24 ส.ค. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กหญิงพิยดา จันทร์ทิพย์ (อ่าน 3563) 20 ส.ค. 58
ผู้บริหารมอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กหญิงอาลีนา ทองทราย (อ่าน 3786) 03 ส.ค. 58
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายธนวัฒน์ ทองงาม (อ่าน 3544) 24 ก.ค. 58
มอบเงินชดเชย (อ่าน 3532) 24 ก.ค. 58
โครงการโรงเรียนอุ่นใจ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 3593) 20 พ.ค. 58