การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
พืชผักสวนครัว (อ่าน 4261) 24 ส.ค. 57
การทำการบ้าน (อ่าน 4007) 15 ส.ค. 57
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน (อ่าน 6186) 15 ส.ค. 57
การเลี้ยงปลาดุก (อ่าน 4298) 15 ส.ค. 57
การออมเงิน (อ่าน 4317) 15 ส.ค. 57
โครงงานจิตอาสาผ้ากันเปื้อนเพื่อน้อง (อ่าน 4582) 13 ส.ค. 57
การเพาะเห็ดนางฟ้า (อ่าน 4105) 13 ส.ค. 57