งานวิชาการ
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-net ขั้นพื้นฐานระดับชั้น ป.6 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ร.ร.บ้านน้ำเกลี้ (อ่าน 3628) 07 ก.พ. 62
เข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ 26 มกราคม 2562 (อ่าน 3680) 07 ก.พ. 62
ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาสังเกตการสอน 2สัปดาห์ (อ่าน 3745) 22 ก.พ. 61
การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationnal Test : NT) ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 3772) 08 มี.ค. 60
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ (อ่าน 3884) 23 ก.พ. 60
การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (อ่าน 3853) 23 ก.พ. 60
มอบทุนการศึกษา การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (อ่าน 3528) 10 ก.พ. 60
การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) (อ่าน 3579) 06 ก.พ. 60
การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 3520) 27 ม.ค. 60
21 มกราคม 2560 การแข่งขันความเป็นเลิศ สหวิทยาเขตอนุบาลจังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 3510) 22 ม.ค. 60
โครงการติว O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 3368) 13 ม.ค. 60
รางวัลคนเก่งประจำปี ๒๕๕๙ (อ่าน 3416) 16 ธ.ค. 59
การมอบรางวัลคนเก่ง "อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)" (อ่าน 3720) 19 ก.พ. 59
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4171) 07 ก.พ. 59
การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (อ่าน 3603) 25 ม.ค. 59
การนิเทศติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (อ่าน 3565) 07 ม.ค. 59
การนิเทศติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" (อ่าน 3668) 21 พ.ย. 58
"กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ ๑๐ ธนาคารไทยพานิชย์" (อ่าน 3633) 13 พ.ย. 58
มอบทุนการศึกษา (อ่าน 3622) 13 พ.ย. 58
การงานอาชีพ (อ่าน 3612) 13 ก.ย. 58
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (อ่าน 3849) 13 ก.ย. 58
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 3580) 17 ก.ค. 58
ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (อ่าน 3522) 14 พ.ค. 58
การสอบ LAS ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 3562) 02 มี.ค. 58
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ บรรยากาศการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (อ่าน 3642) 26 ก.พ. 58
การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 3837) 28 ม.ค. 58
ขอแสดงความยินดีสำหรับรางวัลเหรียญทอง (อ่าน 3572) 08 ธ.ค. 57
ปฏิทินการนิเทศ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 3922) 20 มิ.ย. 57
การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 3741) 08 ก.พ. 57