คู่มือสำหรับประชาชน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 3985) 17 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 3919) 17 ก.ค. 58
การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 4580) 17 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 3847) 17 ก.ค. 58
: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ (อ่าน 3961) 17 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 4003) 17 ก.ค. 58
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 3594) 17 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 4466) 17 ก.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 3650) 17 ก.ค. 58