คู่มือสำหรับประชาชน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 725) 17 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 690) 17 ก.ค. 58
การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1306) 17 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 637) 17 ก.ค. 58
: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ (อ่าน 701) 17 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 758) 17 ก.ค. 58
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 522) 17 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 1413) 17 ก.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 578) 17 ก.ค. 58