คู่มือสำหรับประชาชน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 757) 17 ก.ค. 58
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 722) 17 ก.ค. 58
การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 1341) 17 ก.ค. 58
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อ่าน 664) 17 ก.ค. 58
: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ (อ่าน 736) 17 ก.ค. 58
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 786) 17 ก.ค. 58
การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 534) 17 ก.ค. 58
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 1426) 17 ก.ค. 58
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. (อ่าน 591) 17 ก.ค. 58