การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
สหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนนั้นมีหลักการสำคัญที่โรงเรียนจัดขึ้นโดยมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้จากประสบการณ์ตรง ขั้นพื้นฐานในด้านกิจกรรมสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมโยงไปสัมพันธ์กับกลุ่มเกษตรกรของชุมชน ซึ่งนักเรียนจะได้เข้าร่วมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังุมุ่งเน้นความเสมอภาคและปลูกฝังอุดมการณ์สหกรณ์ซึ่งกันและกัน ซึงกิจกรรมสหกรณ์ยังเป็นการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี  เพราะระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สมาชิกต้องร่วมกันทำ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา  และมอบความไว้วางใจให้ตัวแทนเข้าร่วมดำเนินการแทนตนซึ่งเป็นหลักการสำคัญของระบบประชาธิปไตยเป็นอย่างดียิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากิจกรรมสหกรณ์ทั้งสิ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปลูกฝังความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสหกรณ์ร้านค้า
2. เพื่อแนะนำส่งเสริมความรู้เรื่องสหกรณ์แก่สมาชิก
3. เพื่อจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพดี มาจำหน่ายในราคาย่อมเยา

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2557,05:51   อ่าน 6186 ครั้ง