กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอบรมธรรมสัญจร
เนื่องด้วยในปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการใหม่ๆ คนส่วนใหญ่จึงยึดติดกับความสำเร็จทางวัตถุกันมาก จนขาดความเอาใจใส่เรื่องศีลธรรม คุณธรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับเยาวชน ส่วนหนึ่งต้องแก้ปัญหาด้วยศีลธรรม คุณธรรมและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นยาเสพติดให้โทษ การทะเลาะวิวาท และการดำเนินชีวิตประจำวันซึ่งมีปัญหาส่วนมากก็จะมาจากคนเหล่านั้น ซึ่งถ้าหากได้รับการเรียนรู้ และอบรมในเรื่องศีลธรรม คุณธรรมแล้ว ก็สามารถที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ "เก่ง ดี มีคุณธรรม" 
โพสเมื่อ : 22 ก.ค. 2557,08:47   อ่าน 4153 ครั้ง