ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางศึกษาในสถานการณ์แพร่เชื้อโคโรน่า2019
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  เรื่องปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไปอีก
        โรงเรียนจึงประกาศหยุดเรียน จะเปิดเรียนใน วันที่9 สิงหาคม2564 อนึ่ง ในระหว่างหยุดเรียนนี้ ทางโรงเรียนขอความกรุณาท่านผู้ปกครองดูแลสุขภาพของนักเรียนและตัวท่านเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
     โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ได้กำหนดแนวปฏิบัติระหว่างปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ดังนี้
     -ให้นักเรียนหยุดเรียน พร้อมทั้งประสานงานกับครูประจำชั้นในการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ และเอกสารประกอบการเรียนตามที่ครูประจำวิชากำหนด

     -โดยครูประจำชั้นและบุคลากรทางการศึกษา จะจัดการเรียนออนไลน์ หรือจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานให้กับนักเรียน และกำหนดภาระงานตามความเหมาะสม โดยให้นักเรียนประสานงานกับครูประจำชั้น

   - ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคนอยู่ที่ต้องไม่ออกนอก เขตพื้นที่จังหวัดไม่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยง หรือไปตามสถานที่ชุมชนต่าง ๆ หากไม่มีความจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2564,19:50   อ่าน 67 ครั้ง