กิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โครงการ “พัฒนาเด็กวัยใส ใส่ใจการอ่าน”
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  นึกศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘  จัดโครงการ "พัฒนาเด็กวัยใส ใส่ใจการอ่าน" การอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองและเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งจำเป็นมากในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  ปัจจุบันนี้การอ่านหนังสือของคนไทยเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลายแม้ในหมู่ผู้รู้หนังสือแล้ว การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระยิ่งน้อยลงไปอีก สาเหตุมีอยู่หลายประการนับตั้งแต่การขาดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับความสนใจและการแย่งเวลาของสื่ออื่นๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง ฯลฯ รวมทั้งขาดการชักจูง การกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการอ่าน  ตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านทั้งในและนอกสถานศึกษาเมื่อเทียบความเพลิดเพลินและการได้ฟัง ได้รู้ ได้เห็น เรื่องราวจากสื่อต่างๆ  การอ่านหนังสือเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวต้องใช้ความพยายามมากกว่าและต้องมีทักษะในการอ่านถ้าจะให้การอ่านหนังสือเกิดเป็นนิสัยจำเป็นต้องมีการปลูกฝังและชักชวนให้เกิดความสนใจ  แต่สภาพปัจจุบันพบว่าสังคมไทยยังไม่เป็นสังคมที่รักการอ่าน                                       นายวีระชน  เมืองจันทร์            นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู            
                    นางสาวฉัตรฤดี  โคตรเจริญ        นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                         
                           นางสาวแสงทอง  คำบุ              นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                          
                            นางสาวเบญจวรรณ  ธุระพันธ์     นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                                           
                            นางสาวเสาวภา  สระน้ำ           นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู                  
               นางสาวนันทนา  สายทอง  นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2558,00:00   อ่าน 4013 ครั้ง