ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม..บุญศักดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2480-2486
ชื่อ-นามสกุล : นายบิน..ทองไทย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2487-2488
ชื่อ-นามสกุล : นายสิงห์..คำเพราะ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488-2518
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์..บุรมย์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522-2526
ชื่อ-นามสกุล : นายเรืองยศ..พวงคต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสมจิต...คูณทวี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทิน ไชยานุกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา..ธนะศรี
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518
ชื่อ-นามสกุล : นายสุนทร..คูณโคตร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2518-2522
ชื่อ-นามสกุล : นางถนอม..กรอบทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2522-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสุทธิ์..รุญเจริญ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-2525
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทธิพงษ์..ผาปรางค์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2526-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายวสันต์..ดาวเรือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2529-2553
ชื่อ-นามสกุล : นางวาสนา..สงโสด
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพันธศักดิ์..เตรียมสติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวัลลภ อินทะแสง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2558-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางยุพา สีดา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เริ่ม 29 ตุลาคม 2563