ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)  ตั้งอยู่เลขที่ 240 หมู่ที่  13  ตำบลเขิน  อำเภอน้ำเกลี้ยง  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  33130  หมายเลขโทรศัพท์  (045) 655105 มีพื้นที่จำนวน 18 ไร่  1 งาน 87 ตารางวา แต่เดิมชื่อว่า  โรงเรียนบ้านเขิน  ตำบลน้ำเกลี้ยง  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  9  ตุลาคม  พ.ศ. 2480 โดยนายอำเภอกันทรารมย์  เป็นผู้จัดตั้ง  ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณประถมศึกษาของรัฐบาล  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

               เมื่อแรกตั้งอาศัยวัดบ้านเขินเป็นที่เล่าเรียนมีเจ้าอาวาสและผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้อุปการะดูแลดำเนินกิจการการศึกษามากด้วยดีถึง  10  ปี เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.  2480  นายสิง  คำเพราะ  ครูใหญ่และกรรมการศึกษาได้ช่วยกันหาไม้มาบูรณะทำเป็นอาคารเรียนจนถึง  พ.ศ.  2482 จึงใช้เป็นสถานที่เล่าเรียนได้และได้ย้ายจากศาลาวัดมาเป็นอาคารแห่งนี้  แต่การปลูกสร้างยังไม่สำเร็จ

               ต่อมาเมื่อวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ.  2502  ทางราชการได้เงินงบประมาณมาซ่อมแซม  10,000  บาททางคณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการศึกษาได้ปลูกสร้างใหม่ตามแบบ ป.1  ในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2502  หลังคามุงสังกะสี  ยกพื้นสูงต่อหน้ามุก 1  มุก  ขนาด  4  ห้องเรียนมีสภาพพอใช้ได้

               ต่อมาเมื่อวันที่  1  ธันวาคม  พ.ศ.  2511  ด้รับงบประมาณซ่อมแซมจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ (ก.ร.ป. กลาง)  จำนวน  50,000  บาทจึงรื้ออาคารหลังเก่าออกปลูกสร้างปรับปรุงเป็นอาคารหลังใหม่  ขนาด  5  ห้องเรียนใต้ถุนสูงเสร็จเมื่อเดือนมกราคม  พ.ศ.  21512  ใช้เป็นอาคารเรียนหลังที่  1  ปัจจุบันรื้อแล้ว

                เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2519  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่  จังหวัดศรีสะเกษ (ก.ร.ป.กลาง)  ได้สร้างห้องสมุด  1  หลัง  ศาลาประชาคม  1  หลัง สนามเด็กเล่น  1  แห่ง  และต่อเติมน้ำประปาบาดาลโรงเรียนซึ่งได้ใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้

               ก่อนตั้งโรงเรียนนี้ไม่เคยมีเรียนมาก่อนชาวบ้านได้อาศัยศาลาเป็นที่เล่าเรียนอบรมจิตใจทางด้านศิลธรรม  มีพระสงฆ์เป็นผู้อบรมสั่งสอน  กุลบุตร-กุลธิดา ภาษาถิ่นที่พูดกันเป็นภาษาส่วย  จึงมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยพอสมควร  คณะครูจึงได้พยายามตลอดมาและได้ผลดีมีการพัฒนาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง

                ความเจริญทางด้านการศึกษาอบรม  อยู่ในระดับดี  ประชาชนมองเห็นคุณค่าทางการศึกษานักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ทางราชการบรรจุครูมาเพิ่มแต่ไม่พอกับนักเรียน

               เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513  ทางราชการขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7  มีนักเรียนเข้าเรียน  21  คน  และในปีพ.ศ.  2521 ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6