ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
27 พ.ค. 59 วันเกิดคุณครูสายทอง ไชยานุกูล
22 พ.ค. 59 วันเกิดคุณครูอุทิศ จันทะรัตน์
21 พ.ค. 59 วันเกิดคุณครูฉัตรเพชร สู่เสน
20 พ.ค. 59 วันเกิดนายแก้ว บรรชิต
08 พ.ค. 59 วันเกิดคุณครูศักดา สุทธิวารี
07 เม.ย. 59 วันเกิดคุณครูวิชาญศักดิ์ กิ่งสกุล
05 เม.ย. 59 วันเกิดคุณครูจิรานัน สุขศรี
03 เม.ย. 59 วันเกิดคุณครูณัฐกานต์ ศรีเสริม
28 มี.ค. 59 วันเกิดคุณครูณัฐธยาน์ จันทะรัตน์
23 มี.ค. 59 "เลี้ยงส่ง"
23  มีนาคม 2559  กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2558  และเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
17 ก.ค. 57 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูและผู้บริหาร

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) บริหารงานวิชาการ
03 ก.ค. 57 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดศรีสะเกษ

26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และสัปดาห์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)/แต่งชุดไทย บริหารงานทั่วไป
09 ส.ค. 56 ประชุมครูคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
25 ก.ค. 56 ประชุมครูวิชาการโรงเรียนเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ครูวิชาการโรงเรียน
01 ก.ค. 56 ถึง 15 ก.ค. 56 1-15 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยงส่งใบสมัครนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ปี 2556

โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ครูวิชาการโรงเรียน
26 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีโครงการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
หอประชุมโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) /การแต่งกายด้วยชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
26 มิ.ย. 56 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2556

บริหารงานทั่วไป